top of page

Ontdek welke organisaties binnen ICO zijn verenigd

Samenwerking profielorganisaties

Uit de dagelijkse praktijk en ervaringen van de profielorganisaties blijkt dat het onderwijsveld nog altijd grote behoefte heeft aan de verschillende en praktische rollen van de profielorganisaties. Een scherpe en onafhankelijke partner aan de zijde wordt zeer gewaardeerd. 


Daar waar het nuttig of noodzakelijk is werken de profielorganisaties samen. Eén van die gebieden is het bieden van inkoopvoordeel voor haar leden. Door samenwerking kunnen de profielorganisaties de waarde en het rendement van uw lidmaatschap vergroten. De profielorganisaties hebben zich voor dat doel verenigd in het ICO onder leiding van een stuurgroep.

Doel van het ICO is enerzijds om de leden van de onderliggende profielorganisaties op inkoopgebied te ontzorgen en voordeel te bieden, en anderzijds om als expertisecentrum voor het onderwijs voor inkoop-, en aanbestedingsvraagstukken te fungeren.

 

Ontdek nu welke profielorganisaties binnen het ICO zijn verenigd en maak kennis met onze deskundigheid:

Samenwerking profielorganisaties: Client
Samenwerking profielorganisaties
Verus Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs

Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs

Verus in Woerden is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert, als dienst aan onze samenleving.
Lees verder...

Vereniging voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs

VOS/ABB behartigt de belangen van circa 275 besturen met in totaal ongeveer 2000 scholen, waarop in totaal bijna 525.000 leerlingen zitten. VOS/ABB werkt vanuit de volgende drie pijlers voor haar leden binnen het funderend onderwijs.

Identiteit & imago: informatie, advies en overige dienstverlening voor versterking van de identiteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Bestuur, management & ondersteuning: informatie, (juridisch) advies en overige dienstverlening voor bestuursbureaus, medezeggenschapsraden, gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere instanties.

Politieke lobby: Actieve specifieke belangenbehartiging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs bij lokale, regionale en landelijke bestuurders en politici.

Lees verder...

Logo-VGS.jpg

Vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs

De VGS is hét kennis- en dienstencentrum voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Naast vertegenwoordiging, advisering en het leveren van administratieve diensten ontplooit de VGS activiteiten die dienen tot continuïteit en professionalisering van het christelijk en reformatorisch onderwijs mede in relatie tot de kerken en de ouders.
Lees verder...

VGS-logo

Vereniging Bijzondere Scholen

VBS is een netwerkorganisatie voor eigenheid, verbinding en ouders & school. Ze geeft ruimte aan eigentijds leren en onderwijsvernieuwing. Ze verbindt alle betrokkenen en is pleitbezorger van hun belangen. Bij VBS zijn rond de 230 schoolbesturen uit het speciaal, primair en voortgezet onderwijs aangesloten. Daartussen zitten veel kleine besturen met een eigen (pedagogische) identiteit. Leden kunnen met hun vragen gratis terecht bij de VBS Helpdesk.
Lees verder...

ISBO-LOGO_100124-300x292.jpg

Islamitische schoolbesturen organisatie

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) is de vereniging voor islamitisch onderwijs in Nederland. Als profielorganisatie behartigt zij de belangen van ruim 50 aangesloten scholen en biedt zij de leden ondersteuning op diverse beleidsterreinen. De organisatie is momenteel in transitie naar een bestuursmodel met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Samen zullen ze het bestuur van ISBO vormen en zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Het bestuur wordt ondersteund door een stafbureau.

Lees verder....

bottom of page